מעגל המשקיעים הכשירים של פרופימקס

Home » משקיעים כשירים

אנו מזמינים אותך להצטרף למעגל המשקיעים
הכשירים של פרופימקס, ולקבל מידע פיננסי
מלא על השקעות לצד הטבות נוספות.

תיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (”משקיע כשיר“), מאפשר לחלק גדול יותר ממשקיעי פרופימקס לענות על ההגדרה ”משקיע כשיר“. התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

כ“משקיע כשיר“, בהתאם להגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוכל להיות חלק מ-Profimex InnerCircle. כחבר Profimex InnerCircle, תהיה זכאי, בראש ובראשונה, להיות בין הראשונים לקבל מידע פיננסי אודות ההשקעות שאנו מבצעים לצד שותפינו הגלובאליים וכן לזכות בהטבות נוספות, כפי שתעודכנה מעת לעת. כדי להיות חלק מ-Profimex InnerCircle, יש ליצור קשר עם מנהל תיק ההשקעות שלך בפרופימקס או בתחתית העמוד.

לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת ”משקיע כשיר“, באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

פירוט נוסף לגבי צו רשות ניירות ערך, ניתן לקבל בפרסום של משרד עורכי הדין גולדפארב, זליגמן ושות‘ מחודש מאי 2016 בקישור זה.

”משקיע כשיר“ הוא משקיע שעומד באחת משלוש חלופות
לפי הגדרות רשות ניירות ערך:

למילוי טופס ”משקיע כשיר“ והצטרפות ל-

לחצו כאן


* בכל אחת מהשנתיים האחרונות.
[1]”נכסים נזילים“- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
”נכסים פיננסיים“ – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ“ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן
קרנות השתלמות.
[2] “תא משפחתי“- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

-יש לציין שהסכומים הנ”ל צמודים למדד הבסיס מיום התיקון.

קיימות שתי חלופות לאימות עמידת משקיע
בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך:

2

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של פרופימקס, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו“חות למס הכנסה וכיוצא באלו.

רשימת מסמכים
לאימות ההצהרה

1

הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו), כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים.

הצעת נוסח מכתב
שעונה על תנאים אלו

חברי Profimex InnerCircle זכאים למגוון הטבות:

מידע פיננסי מלא

חבר Profimex InnerCircle זכאי בראש ובראשונה, לקבל מידע פיננסי מלא אודות הצעות ההשקעה שלנו כולל צפי תשואות ותכנית עסקית מלאה. בהתאם להוראות רשות ניירות ערך, מידע זה ניתן ללא מגבלות רק למשקיעים הנמנים על Profimex InnerCircle.

Profimex Portfolio Loss
Protection – PPLP

חבר Profimex InnerCircle שתיק ההשקעות שלו עם פרופימקס יציג יתרה שלילית, יהא זכאי לקבל 100% מחלקה של פרופימקס בדמי ההצלחה על ההשקעה שלו, בכל השקעה חדשה שיבצע ע”י תכנית PPLP, ועד לכיסוי מלוא ההפסד והצגת רווחיות של תיק ההשקעות כולו.

סקר אבחון
ומניעת סרטן

בריאותכם חשובה לנו. לפיכך, חבר Profimex InnerCircle ובני משפחתו יהיו זכאים להנחה משמעותית במחיר יום בדיקות מקיף שמתמקד באבחון ומניעת סרטן במרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן במרכז הרפואי סוראסקי (איכילוב).

יוזמת
יכולים נותנים

חברי Profimex InnerCircle שמעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני, הכוונה וחיבור בתחום ההשקעה החברתית, זכאים לפגישת ייעוץ אישית ומוזמנים לאירועי תוכן עם חברי יוזמת “יכולים נותנים”, הפועלת לקידום הפילנתרופיה החברתית בישראל.

Vip Desk

חברי Profimex InnerCircle נהנים מיחס VIP ומקבלים מחירים מיוחדים, הנחות והטבות בהזמנת מגוון חופשות דרך Profimex InnerCircle VIP DESK, שיעמוד לרשותם ב-Ophir Tours.

Profimex InnerTalks

חברי Profimex InnerCircle נהנים מהזמנות לסדרת אירועי תוכן ייחודיים: במפגשי Profimex InnerTalks אנו מארחים אחד ממשקיעינו להרצאה מעוררת השראה בתחום התמחותו.

הזמנות לאירועים
מיוחדים

חברי Profimex InnerCircle נהנים מהזמנות לערבי גאלה, ימי עיון, כנסים ופעילויות ייחודיות למען הקהילה.

משקיע כשיר,
צור איתנו קשר לתיאום
פגישה אישית