טופס הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

לכבוד

פרופימקס בע”מ

הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968)

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):

  1.  "נכסים נזילים" - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
    "נכסים פיננסיים" - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ“ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
  2. "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

תפריט נגישות