מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

 

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש אתר Profimex, פרופימקס בע”מ, במברגר-רוזנהיים בע”מ והגופים הקשורים של הקבוצה

מועד עדכון אחרון: 27 למרץ 2023

1. כללי

1.1 Profimex, ח.פ. 514567692 (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיותם של הגולשים אשר עושים שימוש באתר האינטרנט שלה (גולשים, מבקרים ומשתמשים) יכונו ביחד להלן: “המשתמש” או “המשתמשים”(באתר האינטרנט של החברה אותו מנהלת ומפעילה החברה בכתובת profimex.com (להלן: “האתר“).

1.2 המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה. מדיניות הגנת הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את מקורות איסוף המידע אודות המשתמשים באתר החברה, מטרות איסוף המידע, מהות המידע הנאסף, השימוש שהחברה תעשה במידע, ואופן הטיפול במידע ושמירתו.

1.3 המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בין בע”פ ובין בכתב, תלוי בהסכמתו וברצונו החופשי של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.

1.4 המידע שנמסר ע”י המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש מטרות אלה, ייתכן שהחברה תעביר מידע שלם או חלקי הקשור במשתמש לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

1.5 מדיניות פרטיות זו חלה על החברה. כל שינוי במדיניות פרטיות זו מחייב את אישור החברה בכתב ופרסום המדיניות המתוקנת לכלל הגורמים הרלוונטיים בחברה. בפרסום מדיניות זו אין החברה נוטלת על עצמה כל אחריות או התחייבות בקשר עם פעולות שבוצעו טרם פרסומה, ועל פעולות אלה יחולו הוראות חוקי הגנת הפרטיות ונהלי החברה כפי שהיו במועד ביצוען.

1.6 מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחסת לשני המינים.

 

2. יצירת קשר בעניין המידע הנאסף

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימושו ניתן להפנות אל מיכל צפתי באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: michalt@profimex.com או טלפונית במספר 09-7774426.

3. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

3.1.                  מידע שהמשתמש מוסר לחברה, בין היתר, במסגרת השימוש באתר, לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ועוד.

3.2.                  מידע שמתקבל תוך כדי השימוש באתר (באמצעות אמצעי מעקב ואגירת מידע – “עוגיות”).

 

4. עקרונות איסוף המידע

4.1.  הסכמה מדעת

החברה תאסוף מידע אישי ותשתמש בו רק לאחר שהתקבלה לכך הסכמה מדעת ע”י כל משתמש. כתבי ההסכמה אותם יתבקשו המשתמשים לאשר ינוסחו בשפה ברורה ונהירה ככל הניתן, על מנת שיביאו לידי ביטוי הסכמה חופשית, מודעת ומיודעת לפעולות האיסוף והשימוש שהחברה מבקשת לעשות במידע האישי.

ככל שההסכמה ניתנת במקביל להסכמות נוספות, יתבקש המשתמש לסמן באופן ברור ונפרד שהוא מסכים לאיסוף המידע ולשימוש בו. לדוגמה, ככל שהסכמת המשתמשים מתקבלת באמצעים דיגיטליים, תינתן עדיפות לכך שהמשתמשים יתבקשו לסמן בתיבה ייעודית, שאינה מסומנת מראש, כי הם מסכימים לאיסוף המידע וכי הם קראו את מדיניות הפרטיות המתאימה (opt-in). ככל שהסכמת המשתמשים מתקבלת באמצעים פיסיים, יובהר למשתמשים במקום בולט וברור כי הם נותנים את הסכמתם לאיסוף ולשימוש במידע, תוך הפניה למדיניות הפרטיות המתאימה.

החברה תתעד את קבלת ההסכמות לאיסוף ולשימוש במידע אישי באופן מרוכז וניתן לאחזור.

למען הסר ספק, הסכמה להימנות על הרשימה וקבלת הפניות תחשב בקשה מפורשת להרשמה למאגר, והיא תגבר על רישום במאגר “אל תתקשר אלי”.

4.2.  שקיפות

במועד קבלת הסכמת המשתמשים לאיסוף ולשימוש במידע האישי, יימסר להם מידע מספק בדבר מטרות האיסוף ואופן השימוש במידע, על מנת שיוכלו לשקול את הסכמתם. הודעה כאמור על דרכי השימוש במידע תתבסס על מדיניות זו ותכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: (א) העובדה שאין למשתמש חובה חוקית למסור את המידע; (ב) המטרה שלשמה מתבקש המידע והאופן שבו ייעשה בו שימוש; (ג) הצדדים השלישיים שלהם יימסר המידע ולאלו מטרות; (ד) המדינות אליהן יועבר המידע; ו-(ה) זכותו של המשתמש לעיין, לתקן ולמחוק את המידע שנשמר עליו, ודרכי ההתקשרות העומדות לרשותו לצרכים אלה.

4.3.  צמידות מטרה

החברה תשתמש במידע אישי שנאסף ונשמר אצלה אך ורק לצורך המטרות שלשמן נמסר על ידי המשתמשים ובהתאם למדיניות השימוש במידע החלה על סוג מידע זה. ככל שהחברה תידרש לשימושים אחרים מאלו שהמשתמשים הסכימו להם, תפנה החברה למשתמשים כדי לקבל את הסכמתם.

4.4.  פרטיות מתוכננת (privacy by design)

בעת תכנון והטמעת תהליך עסקי או טכנולוגי חדש הכרוך באיסוף מידע אישי או בשימוש בו, תביא החברה בחשבון, בין יתר שיקוליה, את הצורך בתכנון פרטיות מובנה באותו תהליך. לדוגמה, החברה תשקול לאסוף מלכתחילה רק את סוגי המידע הנדרשים לצורך התהליך העסקי, או לאסוף את המידע מלכתחילה באופן שלא מאפשר את זיהוי המשתמשים.

לצורך כך, כל גורם בחברה האחראי להטמעת תהליך עסקי או טכנולוגי חדש הכרוך באיסוף או שימוש במידע אישי, ייוועץ בממונה הגנת הפרטיות טרם הטמעתו.

4.5.  סודיות המידע

החברה מחויבת לשמור בסודיות כל מידע אישי שנאסף על ידיה. לצורך כך, כל אחד מעובדי החברה שתינתן לו גישה למידע אישי שנשמר בחברה יהיה מחויב בחובת סודיות בקשר לשימוש במידע האישי, ויחתום על הסכם סודיות מתאים. חובת הסודיות של העובד יכולה להתקיים על בסיס הסכם הסודיות הכללי עליו הוא חתום במסגרת הסכם העסקתו או על בסיס הסכם סודיות ייעודי, והכל בהתאם להנחיות החברה.

4.6.  אבטחת מידע

החברה מחויבת לשמור את המידע האישי שנשמר על ידיה באופן מאובטח בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות ולעקרונות אבטחת המידע המוטמעים בחברה. החברה תחיל על המידע האישי שנשמר אצלה את מדיניות אבטחת המידע של החברה ואת נהלי אבטחת המידע שנקבעו מכוחה. ממונה הגנת הפרטיות ישתף פעולה עם מנהל אבטחת המידע כדי לוודא שאמצעי אבטחת המידע בחברה יחולו באופן מספק גם על המידע האישי שנשמר בחברה.

4.7.  מחיקת המידע

עם מיצוי או מילוי הצורך בשמירת המידע האישי, או עם קבלת בקשתו של משתמש למחיקת המידע האישי שנשמר עליו, תפעל החברה למחיקת המידע האישי האמור מכל אמצעי דיגיטלי או פיסי שנמצא ברשותה תוך פרק זמן של 30 יום מתאריך בקשתו של המשתמש למחיקת המידע האישי, למעט ככל ששמירת מידע כאמור נדרשת לצרכי גיבוי, תיעוד לצרכים משפטיים וצרכים חיוניים אחרים של החברה או לפי כל דין. בכל מחיקה של מידע אישי, יאשר ממונה הגנת הפרטיות כי תהליך המחיקה הושלם לאחר בדיקה עם כל הגורמים הרלוונטיים בחברה.

 

5. המידע אותו אוספת החברה אודות המשתמש

המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש יתכן שיכלול:

5.1.                  זיהוי, פרטי התקשרות: שם פרטי ושם משפחה, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא”ל, שם חברה) וכל מידע נוסף שהמשתמש מוסר לחברה.

5.2.                  מידע לא אישי: כמפורט בסעיף 13 למדיניות הגנת הפרטיות.

 

6. מידע אישי

ע”י שימוש בשרותי איסוף המידע של החברה, באמצעות האתר הנ”ל, מאשר המשתמש כדלקמן:

6.1.                  שהמידע האישי המגיע לחברה שייך לו.

6.2.                  שיש לו הרשאה חוקית לספק לחברה מידע זה.

6.3.                  במידה והמידע נתקבל מצד שלישי, נעשה הדבר על פי חוק.

6.4.                  שהמידע שהתקבל מהמשתמש הינו שלם, נכון ומדוייק.

6.5.                  שהמידע שהתקבל מהמשתמש יכול להשמר בבסיסי הנתונים של החברה בכל מקום בעולם.

 

7. מטרות השמוש במידע ע”י החברה

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות:

7.1.                  לצורך יצירת קשר עם המשתמש;

7.2.                  לצורך מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;

7.3.                  לצורך עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

7.4.                  לצורך שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

7.5.                  לצורך משלוח של פניות בדיוור ישיר, לרבות אך לא רק דברי פרסומת, מידע על מוצרים,  הטבות ועוד. דברי פרסומת יישלחו למשתמש רק במקרה שהמשתמש נתן הסכמה מפורשת לקבלתם.

7.6.                  לצורך פניה למשתמש ששלח פנייה כדי ליצור קשר עסקי עם Profimex.

7.7.                  לצורך התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

7.8.                  לכל מטרה נוספת המפורטת בתנאי השימוש ו/או במדיניות פרטיות זו;

7.9.                  לשם עמידה בהוראות כל דין.

 

8. העברת המידע

8.1.                  החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

8.2.                  העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע (כמפורט בסעיף 7 לעיל) ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

8.3.                  החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

·               צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובכלל זה יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

·               אם התקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו זה ובהתאם להוראות כל דין.

·               בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם.

·               במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, ובין היתר, במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו ו/או במועדון הלקוחות, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

·               אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד, כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עלולים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים.

·               בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

·               לבקשתו של המשתמש ו/או בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת לשם הגשמת רצונותיו ו/או דרישותיו של המשתמש.

 

9. קישורים והיפר קישורים לאתר

9.1.                  ייתכן שהאתר יציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

9.2.                  החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להם.

 

10. אבטחת מידע והגבלת אחריות

10.1.              החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת המידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכולים להיות בטוחים לחלוטין. בכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הוא עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), עליו לעדכן את החברה באמצעי התקשרות שבסעיף 2 לעיל.

החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר.

 

11. תקופת החזקת המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

12. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים, לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

13. מידע “לא אישי”

מידע “לא אישי” הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו החברה אוספת בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכד’).

לדוגמה:

13.1.     באמצעות שימוש בעוגיות (cookies): החברה עושה שימוש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, כדי להקל על השימוש של המשתמש באתר, כדי להתאים את המידע שיוצג להעדפותיו של המשתמש ועוד. קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של המשתמשים. קבצי העוגיות מאפשרים לאסוף מידע שאינו מזהה דרך מחשבי המשתמשים או דרך דפדפן האינטרנט.

קבצי העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה באתר ועוד.

משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.

13.2.     באמצעות דפדפן האינטרנט: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו והעדפת שפה. החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר ועוד.

13.3.     באמצעות שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.

13.4.     החברה רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנליזות של צדדים שלישיים בהתאם להוראות מדיניות פרטיות ו/או תנאי השימוש.

 

14. הקמת ורישום מאגרי מידע

עם הטמעת תהליך עסקי או טכנולוגי חדש הכרוך באיסוף מידע אישי או בשימוש בו, יוקם בחברה מאגר מידע בו יישמר המידע האישי הרלוונטי. האחראי על התהליך העסקי או הטכנולוגי בחברה (“מנהל תהליך עסקי“), בתיאום עם ממונה הגנת הפרטיות, יקבעו את זהותו של מנהל מאגר המידע (“מנהל המאגר– בעל התפקיד בחברה שאחראי על המאגר). מנהל מאגר המידע יהיה אחראי על ניהול המאגר והטמעת הוראות מדיניות זו ביחס למידע האישי שנשמר בו.

מנהל המאגר מחזיק רישום של מאגר המידע בפנקס מאגרי המידע בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות.

 

15. זכות עיון תיקון ומחיקת המידע

15.1.         זכות עיון וגישה למידע

החברה תאפשר לכל משתמש שמידע אישי אודותיו נשמר בחברה, לבקש לעיין במידע זה. ככלל, החברה תאפשר לעיין במידע באמצעים הדומים ככל האפשר לאמצעים שבאמצעותם נאסף המידע. למשל, ככל שהמידע נאסף באופן מקוון, תאפשר החברה, ככל הניתן, למשתמש לעיין במידע באופן מקוון. אפשרות זו תובא לידיעת המשתמש במועד קבלת ההסכמה לאיסוף המידע האישי והשימוש בו, וכן ככל שהמשתמש יפנה לחברה בבקשה מתאימה.

אם חל צו חסיון על המידע, החברה אינה חייבת למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחסיון נועד לטובתו.

בעל מאגר מידע, המחזיק אותו אצל אחר (המחזיק) יפנה את המבקש מידע אל המחזיק, תוך ציון מענו, ויורה למחזיק, בכתב, לאפשר למבקש את העיון.

כל בקשה לעיון במידע אישי המצריכה התערבות אנושית מטעם החברה תועבר לממונה הגנת הפרטיות אשר ידון בבקשה. ממונה הגנת הפרטיות ישיב לגורם בחברה שהעביר את הבקשה תוך ציון הדרכים בהן יש לאפשר למשתמש לעיין במידע האישי, והחלטה זו תועבר למשתמש בתוך 30 יום ממועד הבקשה.

15.2.         זכות לתיקון ומחיקת המידע

החברה תאפשר לכל משתמש שמידע אישי עליו נשמר בחברה לבקש לתקן או למחוק את המידע. אפשרות זו תובא לידיעת המשתמש במועד קבלת ההסכמה לאיסוף המידע האישי והשימוש בו, וכן ככל שהמשתמש יפנה לחברה בבקשה מתאימה.

כל בקשה לתיקון או למחיקת מידע אישי תועבר לממונה הגנת הפרטיות, אשר ידון בבקשה ויחליט אם לקבלה או לדחותה (בשיתוף מנהל המאגר הרלוונטי). ממונה הגנת הפרטיות ישיב לגורם בחברה שהעביר את הבקשה תוך ציון החלטתו והנימוקים לה, וההחלטה תועבר לאחר מכן למשתמש לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת הבקשה בחברה. בהחלטתו ינחה הממונה על הגנת הפרטיות את הגורמים המתאימים בחברה האם יש לשמור עותק מהמידע המקורי לפני שתוקן או נמחק, לצרכים המותרים לפי כתב המדיניות החל על סוג המידע שבגינו הוגשה הבקשה, ומחיקת/תיקון המידע יתבצעו בסמוך לאחר ההחלטה ככל שהוחלט על כך.

 

16. פעולות דיוור ישיר

16.1.       בסעיף זה, “דיוור ישיר” משמעו פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע (דוגמת גיל, היסטוריית רכישות, מיקום וכד’). “שירותי דיוור ישיר” משמעם פנייה בדיוור ישיר עבור צדדים שלישיים.

16.2.       טרם התחלת פעילות שיווקית או פרסומית באמצעות דיוור ישיר, יפנה האחראי לפעילות זו לממונה הגנת הפרטיות. הממונה יבחן האם יש מניעה להתחיל בפעילות והאם היא עומדת בתנאי מדיניות זו.

16.3.       ככלל, פעולות דיוור ישיר ללקוחות הקיימים של החברה, הקשורות קשר ישיר והדוק לפעילות הרגילה של החברה ולשירותים ולמוצרים שהחברה מציעה ללקוחותיה דרך קבע, יכולות להתבסס על הסכמת הלקוח למדיניות הפרטיות הפומבית של החברה.

16.4.       פעילות דיוור ישיר שמטרתה עדכון בדבר השקעות קיימות, כספים שמועברים ודו”חות מס מתבססת על חתימת הנמען על מסמכי ההצטרפות להשקעה ואינה טעונה הסכמה נוספת.

16.5.       פעולות דיוור ישיר המופנות למי שאינם לקוחות של החברה, פעולות דיוור ישיר שאינן קשורות קשר ישיר לפעילות הרגילה של החברה ולשירותים ולמוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה דרך קבע, וכן פעולות המהוות שירותי דיוור ישיר, מחייבות קבלת הסכמה ספציפית של הנמענים.

16.6.       החברה לא תעניק לצדדים שלישיים  שירותי דיוור ישיר, אלא באישור ממונה הגנת הפרטיות והנהלת החברה.

16.7.       שמוש במאגר לדיוור ישיר מותנה בכך שהוא רשום אצל רשם מאגרי המידע ואחת ממטרותיו הרשומות היא שירותי דיוור.

16.8.       בכל פנייה בדיוור ישיר, תקפיד החברה שכל התנאים הבאים יתקיימו:

·           הפנייה תכלול את שם החברה המלא, פרטי הקשר שלה ומספר מאגר המידע שלפיו מתבצע הדיוור;

·           הפנייה תציין במפורש שמדובר בפנייה בדיוור ישיר;

·           הפנייה תכלול, באופן ברור ובולט, הודעה על אפשרות הנמען להודיע שאינו מעוניין להיות חשוף לדיוור ישיר של החברה בעתיד.

 

17. בעלי תפקידים ותחומי אחריות

17.1.       הנהלת החברה אחראית להבטחת קיומה של מדיניות פרטיות זו ולאיסוף ולשימוש במידע אישי במסגרת עסקיה.

17.2.       הגורם האחראי מטעם הנהלת החברה לשמירה על פרטיות בחברה הוא ממונה הגנת הפרטיות. ממונה הגנת הפרטיות אחראי לבחון מעת לעת את התאמת המדיניות לחוקי הגנת הפרטיות, ולהמליץ להנהלת החברה לעדכנה בהתאם לצורך. ממונה הגנת הפרטיות יהיה אחראי לאכיפת מדיניות פרטיות זו, ולו סמכויות הפיקוח והבירור בקשר לטענות להפרת המדיניות. יש לעדכן את ממונה הגנת הפרטיות בכל סוגיה המעוררת או שיש חשש שתעורר פגיעה בפרטיות.

17.3.       לכל מאגר מידע בחברה ימונה מנהל מאגר מידע. מנהלי מאגרי המידע יהיו אחראים ליישום הוראות מדיניות זו על מאגרי המידע שבאחריותם. מנהלי מאגרי המידע ידווחו לממונה הגנת הפרטיות בכל סוגיה המערבת אפשרות לפגיעה בפרטיות או לאי-התאמה בין ניהול מאגר המידע לבין מדיניות זו.

17.4.       מנהלי התהליכים העסקיים בחברה ידווחו לממונה הגנת הפרטיות בכל הנוגע לפעילויות המחייבות איסוף ו/או שימוש במידע אישי. מנהלי התהליכים העסקיים יסייעו למנהלי מאגרי המידע ליישם את הוראות מדיניות זו על פעילות האיסוף ו/או השימוש במידע אישי הנדרש לצורך התהליך העסקי עליו הם אחראים. מנהלי התהליכים העסקיים ידווחו לממונה הגנת הפרטיות בכל סוגיה המערבת אפשרות לפגיעה בפרטיות.

 

18. הדין החל וסמכות השיפוט

18.1.              התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת פרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

18.2.              סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה, אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליהם מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

19. שונות

19.1. החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים, בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות. תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת פרטיות זו מצביע על מועד השינוי האחרון שלה.

19.2. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיו של המשתמש לא תפגענה במקרה האמור.

 

ליצירת קשר בכל בקשה, שאלה או בעיה הקשורה במסמך זה יש לפנות דרך טופס זה או במייל>>